ประวัติความเป็นมา

              สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่มีการบริหารจัดการแบบอิสระจากระบบราชการและสามารถพึ่งตนเองได้  มีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด  และมีคณะกรรมการและผู้บริหารสถาบันฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้          

             สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีที่ทำการอยู่ที่อาคารเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มต้นความเป็นมาจากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์ ประสานงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอาหารไทยภาคเหนือ ตามข้อตกลงโครงการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2547 เพื่อดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าเกษตรตามนโยบายอาหารปลอดภัยและส่งเสริม ครัวไทยเป็นครัวของโลก โดยมีภาระงานหลายด้าน เช่น ตรวจสอบสารตกค้างยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตร สารปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ วัตถุเจือปนอาหาร บริการตรวจสอบวิเคราะห์อาหาร และคุณภาพน้ำ ฯลฯ   

             มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง เพื่อให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตร ตามนโยบายอาหารปลอดภัยและส่งเสริมครัวไทยเป็นครัวของโลก  เป็นจำนวนเงิน 64 ล้านบาท เพื่อจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะนำมาให้บริการในการตรวจสอบ และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดตั้งสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมอบหมายให้มีการใช้สถานที่และการบริหารงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์

              ปัจจุบันสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงมุ่งเน้นงานในด้านการบริการทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และ    พันธกิจ มหาวิทยาลัย ในรูปแบบการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ การให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้ก้าวหน้าและทันสมัยไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ปัจจุบันมีครุภัณฑ์ที่ทันสมัย อาทิเช่น เครื่อง HPLC, LC-MS, GC, GC-MS, AAS, ICP-MS และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเคมีและทางจุลชีววิทยา