การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน


ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2560 15:08:10     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 358

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับสถาบัน IQS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (SWOT Analysis) ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ TFV ปีที่ 2 ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด

ในส่วนของกิจกรรมการบรรยายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เป็นวิทยากร โดยเนื้อหาของการบรรยายประกอบด้วย ความสำคัญของการตลาด แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การทำตลาดและความพร้อมสู่ AEC และการการประเมินธุรกิจ

การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิเคราะห์ปัญหาที่เครือข่ายประสบอยู่ เพื่อจัดทำแผนแม่บท กลยุทธ์ ในการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มเครือข่าย ข้าว กาแฟ ผักและผลไม้

ข่าวล่าสุด

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up) 2561 การจัดทำแผนธุรกิจ รุ่นที่ 3 จ.พิษณุโลก

8/5/2561 15:41:30
17

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up) 2561 รุ่นที่3 จังหวัดพิษณุโลก ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME4.0

8/5/2561 15:33:40
14

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME 4.0 รุ่นที่ 2 จังหวัดเชียงราย

27/4/2561 23:28:36
45

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินการผลิตข้าวอินทรีย์"

23/4/2561 18:33:59
43

โครงส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ภายใต้มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ

23/4/2561 18:30:38
18

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น

19/3/2561 17:36:13
103

กิจกรรมสัมมนาการสร้างความสัมพันธ์และ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานของ กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรแปรรูป)

16/3/2561 8:29:48
93

ประกาศสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนธุรกิจ และ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

5/3/2561 11:12:54
596

กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด

3/3/2561 13:43:07
89

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

2/3/2561 9:38:53
101