การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน


ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2560 15:08:10     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 172

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับสถาบัน IQS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (SWOT Analysis) ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ TFV ปีที่ 2 ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด

ในส่วนของกิจกรรมการบรรยายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เป็นวิทยากร โดยเนื้อหาของการบรรยายประกอบด้วย ความสำคัญของการตลาด แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การทำตลาดและความพร้อมสู่ AEC และการการประเมินธุรกิจ

การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิเคราะห์ปัญหาที่เครือข่ายประสบอยู่ เพื่อจัดทำแผนแม่บท กลยุทธ์ ในการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มเครือข่าย ข้าว กาแฟ ผักและผลไม้

ข่าวล่าสุด

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up 2560

27/4/2560 15:57:01
170

โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

20/3/2560 15:13:27
155

อบรมหัวข้อ “ทำอย่างไรถึงจะได้ อย. (กลุ่มธุรกิจอาหาร)”

15/3/2560 16:23:23
187

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการหลายอัตรา

23/2/2560 9:24:05
431

การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

2/2/2560 15:08:10
173

การสร้างทีมงานที่ประสิทธิภาพด้วยความคิดเชิงบวก

11/1/2560 11:28:20
215

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ TFV ปีที่ 2 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

10/1/2560 14:34:19
182

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป พื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ

5/1/2560 16:01:12
174

กิจกรรมการศึกษาวิจัย “แนวทางการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์”

4/1/2560 15:25:39
193

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอุตสาหกรมมเครื่องสำอางและสมุนไพร(Non-food) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

19/12/2559 11:40:57
206