การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน


ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2560 15:08:10     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 291

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับสถาบัน IQS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (SWOT Analysis) ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ TFV ปีที่ 2 ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด

ในส่วนของกิจกรรมการบรรยายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เป็นวิทยากร โดยเนื้อหาของการบรรยายประกอบด้วย ความสำคัญของการตลาด แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การทำตลาดและความพร้อมสู่ AEC และการการประเมินธุรกิจ

การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิเคราะห์ปัญหาที่เครือข่ายประสบอยู่ เพื่อจัดทำแผนแม่บท กลยุทธ์ ในการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มเครือข่าย ข้าว กาแฟ ผักและผลไม้

ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชตามมาตรฐาน Global GAP แบบครบวงจร

16/9/2560 11:30:39
112

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

13/9/2560 22:06:38
88

อาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักวิจัยพืชกัญชงจากอเมริกามาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์

13/9/2560 22:00:43
90

โครงการฝึกอบรม การเพิ่มศักยภาพสินค้า : คุณภาพสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

13/9/2560 21:56:49
109

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

4/9/2560 11:22:56
1487

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up 2560

27/4/2560 15:57:01
448

โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

20/3/2560 15:13:27
298

อบรมหัวข้อ “ทำอย่างไรถึงจะได้ อย. (กลุ่มธุรกิจอาหาร)”

15/3/2560 16:23:23
340

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการหลายอัตรา

23/2/2560 9:24:05
714

การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

2/2/2560 15:08:10
292