การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน


ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2560 15:08:10     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 325

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับสถาบัน IQS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (SWOT Analysis) ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ TFV ปีที่ 2 ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิด

ในส่วนของกิจกรรมการบรรยายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เป็นวิทยากร โดยเนื้อหาของการบรรยายประกอบด้วย ความสำคัญของการตลาด แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การทำตลาดและความพร้อมสู่ AEC และการการประเมินธุรกิจ

การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิเคราะห์ปัญหาที่เครือข่ายประสบอยู่ เพื่อจัดทำแผนแม่บท กลยุทธ์ ในการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มเครือข่าย ข้าว กาแฟ ผักและผลไม้

ข่าวล่าสุด

กรมส่งเสริมการเกษตรดุงานของสถาบันฯ

19/1/2561 18:39:24
6

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานของสถาบัน

11/1/2561 10:57:52
16

รับสมัครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรแปรรูป)

10/1/2561 11:15:38
34

มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

8/1/2561 8:37:01
25

เทศบาลตำบลแม่ตืน เข้าเยี่ยมชมสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

5/1/2561 11:37:26
18

สยยท.จับมือ ม.แม่โจ้ เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหายางพาราอย่างครบวงจร

4/12/2560 8:46:18
62

โครงการฝึกอบรมการผลิตพืชตามมาตรฐาน Global GAP แบบครบวงจร

16/9/2560 11:30:39
194

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

13/9/2560 22:06:38
154

อาจารย์จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำนักวิจัยพืชกัญชงจากอเมริกามาดูงานเครื่องมือวิทยาศาสตร์

13/9/2560 22:00:43
156

โครงการฝึกอบรม การเพิ่มศักยภาพสินค้า : คุณภาพสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล

13/9/2560 21:56:49
164