คณะบุคลากรแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เข้าดูงานของสถาบัน


ปรับปรุงข้อมูล : 27/1/2561 14:17:19     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 63

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 คณะบุคลากรแห่งราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 3 คนเข้ารับการอบรม เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้งานต่างๆของสถาบันฯ

ข่าวล่าสุด

เกษตรอินทรีย์ทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด

23/2/2561 15:09:35
4

พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีที่ ๔ และการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการสร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ

6/2/2561 15:10:52
50

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

6/2/2561 15:06:40
40

จัดพิธีเปิด และชี้แจง ทำความเข้าใจวิสาหกิจที่เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตร (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบบูรณาการส่งเสริม SMEs) ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

6/2/2561 12:30:25
65

คณะบุคลากรแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เข้าดูงานของสถาบัน

27/1/2561 14:17:19
64

คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและงานต่างๆ ของสถาบัน

23/1/2561 8:49:31
70

กรมส่งเสริมการเกษตรดุงานของสถาบันฯ

19/1/2561 18:39:24
58

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานของสถาบัน

11/1/2561 10:57:52
66

รับสมัครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรแปรรูป)

10/1/2561 11:15:38
140

มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

8/1/2561 8:37:01
72