พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีที่ ๔ และการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการสร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ


ปรับปรุงข้อมูล : 6/2/2561 15:10:52     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 49

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโครงการกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์จังหวัดร้อยเอ็ด ปีที่ ๔ จัดพิธีเปิด และรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจวิสาหกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ และจัดการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด         เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอินทรีย์ในอนาคต” โดย รองศาสตราจารย์ดนุวัต เพ็งอ้น และหัวข้อ “การสร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ” โดย นายภานุพันธ์ รัตนโชติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และสร้างความคุ้นเคยสมานสามัคคีความไว้วางใจซึ่งกันและกันของสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ห้องประดับทอง อาคารแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัชต์       การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

ข่าวล่าสุด

เกษตรอินทรีย์ทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด

23/2/2561 15:09:35
4

พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีที่ ๔ และการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการสร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ

6/2/2561 15:10:52
50

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำเนินการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

6/2/2561 15:06:40
40

จัดพิธีเปิด และชี้แจง ทำความเข้าใจวิสาหกิจที่เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม กลุ่มข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตร (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (งบบูรณาการส่งเสริม SMEs) ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

6/2/2561 12:30:25
65

คณะบุคลากรแห่งราชอาณาจักรภูฏาน เข้าดูงานของสถาบัน

27/1/2561 14:17:19
63

คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและงานต่างๆ ของสถาบัน

23/1/2561 8:49:31
70

กรมส่งเสริมการเกษตรดุงานของสถาบันฯ

19/1/2561 18:39:24
58

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานของสถาบัน

11/1/2561 10:57:52
66

รับสมัครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรแปรรูป)

10/1/2561 11:15:38
140

มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้าอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

8/1/2561 8:37:01
72