ประธานเครือข่าย สยยท.นำทัพภาคีเครือข่ายศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่


ปรับปรุงข้อมูล : 19/7/2562 18:16:19     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 152

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562 นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรสวนยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) พร้อมด้วยเครือข่ายยางพาราบึงกาฬ จ.บึงกาฬ คณะอาจารย์จากวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต จ.สกลนคร(มทร.) และวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ผู้แทนยาง จ.พิษณุโลก และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว จ.ระยอง เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ท่องเที่ยว และสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากมติครม.ครั้งที่ 7/2561 ลว.18 ก.ย. 2561 ที่จ.เพชรบูรณ์ได้จัดสรรงบประมาณ 1,400 ล้านบาทให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นคลัสเตอร์ยาง(RUBBER ECONOMIC CLUSTER)โดยมอบให้จังหวัดบึงกาฬที่ปลูกยางมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เพื่อเป็นPILOT P ROJECTโดยใช้ชึ่อว่า"บึงกาฬโมเดล" ซึ่งสยยท.ได้ประสานงานในการลงนามMOU ที่จะขับเคลื่อนให้เป็นระบบเมื่อวันที่12 มิ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค จ.บึงกาฬ

โดยการศึกษาดูงานในช่วงเช้า เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ฟังบรรยายเรื่อง”สุขภาพคนไทยกับการกินอาหารเป็นยา” โดย ผศ. ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ รองคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และรับฟัง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีเกษตรชุมชน / Well Being Farm Stay กรณีตัวอย่าง โครงการ”สันทรายโมเดล” โดย ผศ. ดร.วันชาติ นภาศรี และฟังการบรรยายและดูงาน “การตรวจคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์” โดยดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ม.แม่โจ้ (IQS)

ช่วงบ่ายเดินทางสู่สำนักฟาร์ม 907 ไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับฟังการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาพื้นที่เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ โดย อ.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและเครือข่ายสำนักฟาร์ม 907 ไร่ และศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายสรุปนวัตกรรมการจัดการยางพารา โดย อ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ คณะวิศวกรรมฯ ตามด้วยการบรรยายการวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ โดย ดร.มธุรส ชัยหาญ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

อนึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางคณะฯได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากและจะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับใช้ในพื้นที่ ขณะเดียวกันคณะอาจารย์ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานจ.สกลนคร และวิทยาลัยเทคนิคจ.บึงกาฬ ได้ประสานงานเพื่อเชื่อมโยงในความร่วมมือกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคตต่อไป

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ทำบุญอาคารฯประจำปี 2563

14/1/2563 9:02:38
18

นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

25/12/2562 9:22:09
36

ต้อนรับคณะทำงานจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกระบวนการผลิตทางการเกษตร จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

18/12/2562 15:03:20
63

ห้องปฏิบัติการดำเนินการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

16/12/2562 10:55:11
69

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอตรวจกระบวนการผลิ

16/12/2562 10:28:19
41

ทางสถาบันฯลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต

16/12/2562 10:24:58
56

ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์(IQS)

13/12/2562 15:38:21
87

เรือง แจ้งบุคลากรลาออกจากการเป็นพนักงานของสถาบัน ฯ

10/9/2562 12:05:38
220

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

3/9/2562 20:47:55
152

ประชุมแผนการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี 2563

25/7/2562 22:16:24
170