ประธานเครือข่าย สยยท.นำทัพภาคีเครือข่ายศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่


ปรับปรุงข้อมูล : 19/7/2562 18:16:19     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 117

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562 นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรสวนยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) พร้อมด้วยเครือข่ายยางพาราบึงกาฬ จ.บึงกาฬ คณะอาจารย์จากวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขต จ.สกลนคร(มทร.) และวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ผู้แทนยาง จ.พิษณุโลก และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว จ.ระยอง เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ท่องเที่ยว และสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากมติครม.ครั้งที่ 7/2561 ลว.18 ก.ย. 2561 ที่จ.เพชรบูรณ์ได้จัดสรรงบประมาณ 1,400 ล้านบาทให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นคลัสเตอร์ยาง(RUBBER ECONOMIC CLUSTER)โดยมอบให้จังหวัดบึงกาฬที่ปลูกยางมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เพื่อเป็นPILOT P ROJECTโดยใช้ชึ่อว่า"บึงกาฬโมเดล" ซึ่งสยยท.ได้ประสานงานในการลงนามMOU ที่จะขับเคลื่อนให้เป็นระบบเมื่อวันที่12 มิ.ย. 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค จ.บึงกาฬ

โดยการศึกษาดูงานในช่วงเช้า เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ฟังบรรยายเรื่อง”สุขภาพคนไทยกับการกินอาหารเป็นยา” โดย ผศ. ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ รองคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และรับฟัง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีเกษตรชุมชน / Well Being Farm Stay กรณีตัวอย่าง โครงการ”สันทรายโมเดล” โดย ผศ. ดร.วันชาติ นภาศรี และฟังการบรรยายและดูงาน “การตรวจคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์” โดยดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ม.แม่โจ้ (IQS)

ช่วงบ่ายเดินทางสู่สำนักฟาร์ม 907 ไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับฟังการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาพื้นที่เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ โดย อ.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและเครือข่ายสำนักฟาร์ม 907 ไร่ และศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายสรุปนวัตกรรมการจัดการยางพารา โดย อ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ คณะวิศวกรรมฯ ตามด้วยการบรรยายการวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ โดย ดร.มธุรส ชัยหาญ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

อนึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางคณะฯได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากและจะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาปรับใช้ในพื้นที่ ขณะเดียวกันคณะอาจารย์ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานจ.สกลนคร และวิทยาลัยเทคนิคจ.บึงกาฬ ได้ประสานงานเพื่อเชื่อมโยงในความร่วมมือกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในอนาคตต่อไป

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

เรือง แจ้งบุคลากรลาออกจากการเป็นพนักงานของสถาบัน ฯ

10/9/2562 12:05:38
160

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

3/9/2562 20:47:55
110

ประชุมแผนการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี 2563

25/7/2562 22:16:24
137

ประธานเครือข่าย สยยท.นำทัพภาคีเครือข่ายศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่

19/7/2562 18:16:19
118

บริษัท OneCert International(Thailand) Co.,Ltd. เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

9/7/2562 14:51:01
129

ตัวแทนสถาบันฯร่วมเคารพ ระลึกถึงพระคุณของบรรพชนผู้สร้างแม่โจ้ ณ อนุสาวรีย์คุณพระช่วงฯ

29/6/2562 12:50:45
225

เข้าเยี่ยมชมสถานที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

11/6/2562 9:53:05
127

ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานด้านกัญชา-กัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

11/5/2562 22:08:54
256

ร่วมถวายพระพรฯ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

8/5/2562 11:16:41
98

ขอร่วมกราบบังคมถวายพระพร

7/5/2562 19:50:10
118