ประชุมแผนการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี 2563


ปรับปรุงข้อมูล : 25/7/2562 22:16:24     ที่มา : สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 170

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดำเนินการเสนอผลการดำเนินงานของสถาบัน IQS ใน 9.5 เดือนของปี งปม.2562

พร้อมทั้ง ถ่ายทอด(ร่าง) แผนดำเนินงานของสถาบัน IQS ประจำปี งปม.2563

โดย ขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดนุวัต เพ็งอ้น ตำแหน่งที่ปรึกษา สถาบัน IQS และ อดีตรองอธิการบดี และ อดีต ผอ.สถาบัน IQS ม.แม่โจ้

และ เปิดรับฟังความคิดเห็นจาก พนง.IQS ทุกๆฝ่ายงาน

# ต่อด้วยในภาคบ่ายเวลาระหว่าง 13.30 -15.00 น. #

สถาบัน iqs นำเสนอผลการดำเนินงานปี งปม.2562 และ แผนการดำเนินงานของสถาบัน iqs ในปี งปม.2563

นำเสนอต่อ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ทองเลียน บัวจูม) และ ผศ.ดร.กิตตินุช ตัวแทนหน่วยงานทรัพย์สิน ม.แม่โจ้

# ขอบคุณทุกๆท่าน ครับ #

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

ทำบุญอาคารฯประจำปี 2563

14/1/2563 9:02:38
18

นักศึกษาคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

25/12/2562 9:22:09
36

ต้อนรับคณะทำงานจากกรมส่งเสริมการเกษตรและกระบวนการผลิตทางการเกษตร จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

18/12/2562 15:03:20
64

ห้องปฏิบัติการดำเนินการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

16/12/2562 10:55:11
69

จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอตรวจกระบวนการผลิ

16/12/2562 10:28:19
41

ทางสถาบันฯลงพื้นที่ตรวจประเมินกระบวนการผลิต

16/12/2562 10:24:58
56

ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์(IQS)

13/12/2562 15:38:21
87

เรือง แจ้งบุคลากรลาออกจากการเป็นพนักงานของสถาบัน ฯ

10/9/2562 12:05:38
220

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

3/9/2562 20:47:55
153

ประชุมแผนการดำเนินงานของสถาบัน ประจำปี 2563

25/7/2562 22:16:24
171