ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดนุวัต เพ็งอ้น

ผู้อำนวยการ


     

นางริมฤทัย พุทธวงค์

รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ